selasar-loader

Apakah Syiah bukan Islam?

Last Updated Nov 16, 2016

23 answers

Sort by Date | Votes
Fajar Cahyono
Mahasiswa Ilmu Filsafat UGM, Peserta Rumah Kepemimpinan Reg. Yogyakarta

Menjawab pertanyaan apakah Syiah bukan Islam bisa dijawab dengan dua pendekatan. Pertama, Historis kronologis. Secara historis, Syiah merupakan kaum muslim pengagum Ali yang merupakan bagian dari umat muslim setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Syiah merupakan bagian dari umat muslim. Kedua, Aqidah dan Syariat. Pada beberapa aliran Syiah sudah banyak yang menjauhi ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada titik paling ektrim Syiah sudah mencapai menganggap Ali adalah Nabi setelah Muhammad SAW. Menyimpulkan pendekatan kedua bisa dikatakan Syiah merupakan bukan bagian dari Islam.

Answered Dec 2, 2017
Agus Rahman
Departemen Biologi Unhas |Rumah Kepemimpinan Makassar

perdagangan-wanita-syiah.jpg

Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat islam telah disempurnakan dengan pengutusan nabi/rasul terakhir di muka bumi, baginda nabi Muhammad SAW. Maka, dengan wafatnya nabi muhammad SAW, telah selesai pula tahapan penyempurnaaan syariat Islam.

Nyatanya, penyipangan dan penyelewengan syariat Islam terjadi di mana-mana. Penyimpangan ini sesungguhnya telah terjadi sejak zaman para nabi; selalu ada yang berperan sebagai penentang/penyimpang di setiap generasi para nabi.

Sejak beberapa tahun belakangan ini, frekuensi gejolak di kawasan Timur Tengah terus berkecamuk. Salah satu yang menyita perhatian dunia adalah tragedi kemanusian di Iran, Irak, Yaman dan negara-negara di sekitarnya. Di negara tersebut, tiada hari tanpa perang. Perang antara teman sebangsa, dan katanya seagama. Ya, Sunni dan Syiah.

Sunni adalah sebutan untuk kaum muslim yang mengambil sumber rujukan hukum yang disampikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tabi'in, dan atba'utabiin, baik dari Alquran, hadits, dsb.

Sedangkan, Syiah adalah sekte sesat yang hadir dalam tubuh Islam dan terprovokasi dengan kepentingan politik. Dalam tubuh Syiah, ada banyak lagi macam karakteristik kelompoknya. Kelompok Syiah lahir dari kekecewaannya akan naiknya Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan menjadi khalifah. Kaum ini kecewa karena Ali bin Abu Thalib yang merupakan keturunan Nabi tidak menggantikan Rasulullah mejadi pemimpin seketika setelah wafatnya Nabi.

Dalam Syi’ah, Madzhab Dua Belas Imam atau Itsna Asyariyyah merupakan yang terbanyak jumlah penganutnya. Istilah Syi'ah secara umum sering dipakai merujuk pada mazhab ini yang nyata-nyatanya telah keluar dari Islam. Padahal, Islam sendiri telah disempurnakan dengan syariat Allah, rukun islam, rukun iman, dan sebagainya. Sedangkan, kelompok Syiah malah membenci para sahabat, melaknatnya, dan memakai hadis-hadis lemah, bahkan palsu.

Selain itu, ketika berhaji, mereka bukan lagi tawaf/berhaji di Masjidil Haram, melainkan tawaf di padang Karbalah, Iran. Di samping itu, kedudukan 12 imam dimasukkan kedalam rukun iman. Hal yang paling keji dari kelompok ini adalah melegalkan nikah mut'ah (kawin kontrak) yang tidak lain betul transformasi dari seks bebas, sehingga jelas bahwa Syiah itu jelas bukan Islam.

Answered Jan 3, 2018
Azwar Abdullah
Islamic and young scientist | Rumah kepemimpinan Makassar

ada beberapa alasan mengapa syiah adalah aliran sesat dan bukan termasuk bagian dari islam
1. syiah layaknya menjadikan sahabat Ali melebihi derajatnya dari Rasulullah tapi menilik dari sejarah, Ali bin Abi thalib sendiri di bunuh oleh orang yang yang akan mendirikan syiah

2. syiah mengkafirkan sahabat Umar, Utsman dan yang lain, jelas ini kesalahan besar

3. syiah menghalalkan nikah mut'ah dan membolehkan istri dari suami yang lain boleh dicampuri ataupun bertukar istri untuk dicampuri

4. bebrapa fatwa atau hukum hukum islam diselewengkan seperti aurat bagi laki laki. dubur dalam syiah bukanlah aurat jadi boleh ditampakkan

dan masih banyak lagi

Answered Jan 5, 2018

Question Overview


and 20 more
38 Followers
7102 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Mengapa Tuhan membuat surga, padahal insentif tertinggi umat Islam adalah ridha Allah?

Apabila poligami adalah ibadah, mengapa banyak perempuan muslim yang tidak mau melakukannya?

Bagaimana cara mengakhiri konflik antara Sunni dan Syiah?

Mengapa Nabi Muhammad tidak mengizinkan Ali mempoligami Fatimah?

Apa yang dimaksud dengan bid'ah?

Apa yang dimaksud dengan munafik?

Apa yang dimaksud dengan halal?

Apa yang dimaksud dengan haram?

Apa yang dimaksud dengan mubah?

Apakah Tuhan perlu dibela?

Mengapa Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian di Mekah?

Apakah imam dalam ajaran Syiah sama kedudukannya dengan khalifah?

Apakah yang menyebabkan berkembangnya golongan Syiah di Timur Tengah pasca meninggalnya Rasulullah?

Mengapa ajaran Syi'ah lebih berkembang di Iran dibandingkan dengan daerah lain di Timur Tengah?

Siapakah aktor utama di balik munculnya ajaran Syiah dan terjadinya fitnah besar dalam umat Islam (Perang Jamal salah satunya)?

Kenapa sahabat dan menantu Nabi Muhammad SAW, Ali RA, tewas dibunuh?

Apa yang Anda ketahui dari kota Mashhad?

Apakah Syiah menghalalkan nikah mut'ah?

Siapakah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam pandangan syiah? Serta apakah peristiwa pembunuhan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menjadi perhatian serius bagi syiah selain pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali? Lalu, bagaimanakah juga dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap Hasan bin Ali?